Code of Conduct

OPPTRE MED INTEGRITITET OG I SAMSVAR MED GJELDENDE LOVER, REGLER OG RETNINGSLINJER
Integritet utgjør et viktig fundament for tillit i forretningsforhold. Selskapet søker konkurransedyktighet og kommersiell suksess gjennom bruk av dyktige individuelle og kollektive ferdigheter, og ikke gjennom bruk av manipulerende, villedende eller ulovlige mekanismer eller metoder. Alle ansatte, styremedlemmer, innleid personell osv. (Ansatte) i Selskapet skal til enhver tid overholde de lover og regler som gjelder for Selskapet og dets Ansatte, samt gjeldende interne retningslinjer/prosedyrer fastsatt av Selskapet.

HOLDE LØFTER
Selskapets virksomhet skal være etisk korrekt. Dette innebærer at legitimt avgitte løfter skal holdes, uavhengig av hvorvidt det foreligger en juridisk forpliktelse. Du skal derfor kun avgi løfter du er i stand til å holde.

RESPEKTERE MENNESKRETTIGHETER
Selskapet er forpliktet til å respektere og beskytte grunnleggende menneskerettigheter. Forpliktelsen gjelder overfor alle som blir berørt av vår virksomhet. Selskapet forventer at dets Ansatte, forretningspartnere og andre parter som er direkte knyttet til dets virksomhet, produkter og tjenester er like engasjert i å respektere internasjonalt anerkjente menneskerettigheter .

UNNGÅ INTERESSEKONFLIKTER
Interessekonflikter kan oppstå. Alle Ansatte skal ta nødvendige skritt for å minimere risikoen for at interessekonflikter oppstår. Videre skal du handle i samsvar med Selskapets legitime interesser, og ikke ta avgjørelser basert på hva som vil være en fordel for deg personlig.Ansatte skal ikke bruke Selskapets navn, forretningsforbindelser eller på annen måte utnytte deres posisjon i Selskapet i forbindelse med handlinger som ikke spesifikt tilhører Selskapets virksomhet. Eventuelle spørsmål angående potensielle interessekonflikter skal tas opp med din nærmeste leder.

OPPTRE RETTFERDIG
Alle Ansatte skal opptre på en rimelig og rettferdig måte basert på fakta og de faktiske forhold. Selskapet støtter opp om rettferdig og åpen konkurranse.

UTGJØR INGEN SKADE MOT SELSKAPET ELLER NÆRINGEN
Alle Ansatte skal gjennomføre sitt arbeid på en forsvarlig måte og ikke bli involvert i metoder som er klart skadelig for Selskapets omdømme, næringen det opererer innenfor eller dets aksjonær(er). I sitt daglige arbeid skal Ansatte vise lojalitet til Selskapet, samt aktivt søke å gjennomføre alt arbeid med integritet og ærlighet.

BESKYTT SELSKAPETS EIENDOM, VERDIER OG EIENDELER
Selskapets eiendom, verdier og eiendeler skal ivaretas, og kun brukes til legitime forretningsformål. I tillegg skal Selskapets aktiva og dets konfidensielle informasjon respekteres og beskyttes.

BIDRA TIL MILJØMESSIG BÆREKRAFTIG NÆRINGSAKTIVTET
Selskapet er forpliktet til og arbeider med å sikre miljøvennlig og energieffektiv næringsaktivitet. Selskapet vil arbeide for at miljøpåvirkninger reduseres der det er mulig. Selskapet fokuserer kontinuerlig på miljøvennlige forbedringer, og forventer at alle Ansatte gjør det samme.

ALDRI BIDRA TIL ELLER BLI INVOLVERT I KORRUPSJON, HVITVASKING ELLER BEDRAGERI
Alle Ansatte skal motarbeide alle former for korrupsjon, hvitvasking og bedrageri. Korrupsjon er uakseptabel forretningsførsel, og utgjør en trussel mot rettferdig konkurranse og undergraver fri næringsaktivitet. Ethvert slikt brudd i vår organisasjon kan utsette både Selskapet og enkeltpersoner for straffeansvar, og utgjør en risiko for vårt omdømme.Selskapet har implementert Retningslinjer for anti-korrupsjonsarbeid med det formål å beskrive Selskapets standarder og forventinger med hensyn til anti-korrupsjon. Selskapet krever at alle Ansatte er kjent med og handler i samsvar med disse retningslinjene. Retningslinjene dekker blant annet bestikkelser, påvirkningshandel, gaver, tilretteleggelsespenger osv.

ALDRI KJØPE ELLER PÅ ANNEN MÅTE BRUKE ENHVER FORM FOR SEKSUELLE TJENESTER
Etter norsk og svensk lov er dette forbudt. Forbudet gjelder også overfor alle Ansatte når de reiser i andre land på vegne av Selskapet.

VARSLING
Alle Ansatte har rett til å rapportere ethvert tilfelle av kritikkverdige forhold, som oppstår på arbeidsplassen, til Selskapet. Det er viktig at Ansatte benytter seg av denne rettigheten. Varslinger fra Ansatte er en metode som ofte avdekker ulovlige forhold og uønsket forretningskultur. Varsling av kritikkverdige forhold gir Selskapet mulighet til å avhjelpe problemer og hindre at problemer tiltar i størrelse.

ARBEIDSMILJØ
Selskapet skal sørge for forsvarlige arbeidsforhold og betingelser for å ivareta Ansattes helse og sikkerhet, og for å fremme utviklingen til samfunnene som berøres av Selskapets virksomhet. Selskapet forventer at alle personer som opptrer på vegne av Selskapet opptrer med høflighet og respekt overfor alle uavhengig av rase, kjønn, nasjonalitet, sosial rang, funksjonshemming, seksuell legning, tro osv. Selskapet arbeider for å sikre at ingen utsettes for trakassering, diskriminering eller mobbing. Vi tror på like muligheter, og at Selskapet skal være et stimulerende sted å jobbe med et inkluderende arbeidsmiljø. Selskapet mener at det er først da de Ansatte vil kunne yte sitt maksimale, samt anerkjennes og belønnes for sin innsats.

GJENNOMFØRINGEN AV CODE OF CONDUCT
Selskapet må sørge for at alle Ansatte gis en kopi av Selskapets Code of Conduct, samt andre relevante interne retningslinjer og prosedyrer.Vennligst merk at enhver form for brudd på Code of Conduct kan ha negative konsekvenser for den Ansattes arbeidsforhold og kan utsette Selskapet for risiko. Eventuelle spørsmål angående Code of Conduct skal håndteres av den Ansattes nærmeste overordnede eller administrerende direktør i Selskapet. Selskapets Code of Conduct skal være tilgjengelig på Selskapets hjemmeside og  kommunisert både internt og eksternt til alle Ansatte og til forretningspartnere og andre parter der dette er hensiktsmessig.

A-pall

Mått: 1200 x 800 mm Godkänd EUR pall som används bland annat i dagligvaruhandeln och automationssystem som kräver hög standard.

B-pall

Mått: 1200×800 mm Ej godkänd EUR pall som kan ha små fel och defekter så som att det saknas flisor i bräda eller kloss.

CC-pall

Mått: 1200×800 mm Ej godkänd EUR pall som kan ha små fel och defekter så som att det saknas flisor, brädor eller kloss. CC-Pall kallas även Färgad pall pga det är målat med färg på pallen.

Halvpall

Mått: 800×600 mm Halvpallar finns i olika typer till olika användningsområden: 5 Toppbrädor - 2 vägs, 5 Toppbrädor - 4 vägs (4 eller 6 klossar), Full topp - 2 vägs, Full topp - 4 vägs (6 klossar)

Engångspall

Mått: 1200×800 mm Engångspall är en billig pass som är väl lämpad för transport av lättare gods. Pallen har samma struktur som en EUR pall men är gjord av trä och klossar i tunnare dimensioner.

Pallkrage

Mått: 800×600 / 1200×800 Pallkragar är en produkt som har många användningsområden för lagring och transport. Tack vare pallkragen kan hela pallen utnyttjas och lastvolymen blir därmed störst möjlig. När man plockar upp varor kan pallkragen med enkelhet tas bort för att få lättare tillgång för uppackning.

SmartRetur on ESG (Environment, Social and Governance)

SmartRetur is the subject of not only corporate and national policies and measures in relation to ESG criteria as set out by local authorities and the UN, but also by independent third party consultants MJ Hudson Spring on behalf of the SmartRetur board. To be in compliance with current standards, but more importantly leading in the reverse logistics industry, and maybe even in the logistics industry as such, is the goal. The key opportunity for the company is to further increase its scope with its circular business model (i.e. the transition to even more efficient vessels), as well as a further increase in TLO. SmartRetur has identified 7 mid-term targets from article 8, 12, 13, 15 and 16 of the UN Sustainable Development Goals. In terms of Material Efficiency & Waste, as part of article 12 on Responsible Consumption and Production, SmartRetur is already achieving top score for having designed and implemented a Future Proof and Circular Business Model in the handling of Wooden pallets. Across all our touch points we continue to strive for better efficiency  and to follow our vision of delivering a better return investment for the environment and our customers.

Sustainable Development Goals