1. Inledning och syfte

Smart Retur har ett starkt engagemang i frågor kopplade till miljö, samhällsansvar och verksamhetsstyrning (ESG, environmental, social and governance). Vi anser att höga ESG-standarder lönar sig, att de kan säkra och öka avkastningen och bidra till att utveckla de lokalsamhällen där företaget är verksamt.

Därför ska vi alltid följa de tio principerna i FN:s Global Compact och UNPRI:s sex principer.

Att ha höga ESG-standarder innebär att man respekterar och följer gällande lagar, bestämmelser och internationellt erkända mänskliga rättigheter. Det här är förväntningar och krav som är av avgörande betydelse för oss.

Därför förväntas alla medarbetare (och chefer) på företaget att sätta sig in i och följa våra ESG-riktlinjer.

2. Miljö

Vi vill säkerställa att företaget är miljövänligt och energieffektivt. Samtidigt medger vi att våra aktiviteter har eller kan ha en påverkan på miljön. Målet är att begränsa miljöpåverkan till ett minimum och uppmuntra till miljömedvetenhet.

3. Samhällsansvar

Vi ska respektera internationellt erkända mänskliga rättigheter och säkerställa bra arbetsförhållanden för medarbetare och kunder. Det ska göras utvärderingar för att upptäcka hälso- och säkerhetsrisker kopplade till eller som uppstår som ett resultat av vår verksamhet och det ska vidtas nödvändiga åtgärder.

Vi ska behandla alla lika oavsett kön, sexuell läggning, ålder, hudfärg, etniskt ursprung, religion, organisationstillhörighet och funktionsnedsättning. Företaget begränsar inte, varken direkt eller indirekt, medarbetarnas frihet att organisera sig fackligt eller delta i lagliga strejker. Vi ska se till att det inom verksamheten varken direkt eller indirekt förekommer tvångsarbete, barnarbete eller oetiskt utnyttjande av arbetskraftsinvandrare.

4. Verksamhetsstyrning

Verksamhetsstyrning omfattar företagsstyrning och affärsintegritet.

Vi har även infört riktlinjer för rapportering och bekämpning av korruption och dessa ska alla medarbetare följa. Vi ska säkerställa all nödvändig registrering, rapportering och kontroll av finansiell information och skatteuppgifter.

Smart Retur och våra medarbetare ska alltid basera sin verksamhet på ärlighet, integritet, rättvisa och respekt. Information som medarbetare får kännedom om i sitt arbete ska användas för företagets bästa och inte för att ge medarbetaren personliga fördelar.

5. Implementering av ESG-riktlinjerna

Vi ska bedriva vår verksamhet i enlighet med ESG-riktlinjerna. Alla avvikelser, problem och liknande ska hanteras och avklaras på ett försvarbart sätt. Om det visar sig att företaget gjort sig skyldigt till ett väsentligt brott mot ESG-riktlinjerna ska det vidtas lämpliga och nödvändiga åtgärder för att åtgärda missförhållandena. Enligt oss har frågor kopplade till ESG stor betydelse. Därför ska företagets ledning gå igenom riktlinjerna minst en gång om året.

Verkställande direktör har ansvar för att följa upp att företagets medarbetare följer ESG-riktlinjerna.